Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.grandpa.pl/grandpa1 Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.grandpa.pl/grandpa1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.grandpa.pl/grandpa1  prowadzony jest przez: MYWAYYY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801246, NIP: 6462978648, REGON: 384216410, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wieniawskiego 52/6, 43-100 Tychy, adres poczty elektronicznej (e-mail): mwendrenski@icloud.com
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.grandpa.pl/grandpa1 , w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Serwis www.grandpa.pl/grandpa1  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.grandpa.pl/grandpa1 , zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a takżetryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z UsługElektronicznych Serwisu www.grandpa.pl/grandpa1 , zobowiązany jest do przestrzeganiapostanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Serwis www.grandpa.pl/grandpa1 prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 8. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalniewprowadzone na rynek polski.
 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronieinternetowej Serwisu pod adresem www.grandpa.pl/grandpa1 należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.grandpa.pl/grandpa1  użyte są w celach informacyjnych.
 10. Firma informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki
page1image1172021792
page1image1172022048
page1image1172022304
page1image1172022560
page1image1172022880
page1image1172023136
page1image1172023392
page1image1172023648

techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

 1. Firma/Usługodawca: JMYWAYYY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801246, NIP: 6462978648, REGON: 384216410, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wieniawskiego 52/6, 43-100 Tychy
 2. Serwis: Serwis Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.grandpa.pl/grandpa1
 3. Umowa: zamówienie na Produkt oferowany w Serwisie złożony przez Klienta poprzez wypełnienie Formularza wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Przedstawiciela w imieniu Firmy lub dostępną na stronie www.grandpa.pl/grandpa1
 4. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu lub Usługi.
 5. Klient: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
 6. Konsument: Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Opłata: wskazane na stronie lub za pośrednictwem Przedstawiciela w imieniu Firmy wynagrodzenie Firmy z tytułu świadczonych Usług na rzecz Klienta.
 8. Materiały: wszelkie treści dostarczone Klientowi w dowolnej formie
 9. Produkt: produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;


10. Regulamin: niniejszy regulamin.
11. Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca użytkownikowi Serwisu na

subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail lub za pośrednictwem platformy Messenger bezpłatnych informacji pochodzących od Firmy, jak i treści marketingowych. Użytkownik Serwisu musi wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymanie w/w treści w ramach Newslettera.

page2image1212380080
page2image1212380336

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox wwersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.

3. Klient a.

b. c. d. e. f.

zobowiązany jest w szczególności do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Firmy,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. RODZAJ I
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA

 1. Firma umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji możliwej np. podczas zawierania Umowy. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu lub stronach bezpośrednio powiązanych z Serwisem. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas

nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia

Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

 1. Firma ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treścireklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nimmateriałów.
 2. Firma ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, którychwarunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie. Promocje dostępne w ramachSerwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę oświadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Produktach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie lub za pośrednictwem Koszyka lub w bezpośrednich portalach płatniczych z których korzysta Firma Zamówienie zostaje złożone Firmie przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia.
 5. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, w chwili złożenia Zamówienia i dokonania Opłaty, lub (w przypadku płatności ratalnej) wpłaty zaliczki.
 6. Klient dokonując zakupu, z chwilą dokonania Opłaty potwierdza tym samym, iż zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności dostępną w Serwisie przez 24h, przez 7 dni w tygodniu.
 7. Złożenie Zamówienia w Serwisie za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz w godzinach wskazanych w Serwisie. W tym celu Klient powinien:
  1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Firmy nazwę Produktu lub Usługi spośród Produktów lub Usług znajdujących się w serwisie i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy ipłatności podanych w Serwisie,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię inazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail.
 8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Firmę lub Przedstawiciela ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze

wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt lub Usługę – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa.

 1. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Przedstawiciel Firmy każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Przedstawiciela Firmy) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Przedstawiciela Firmy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i tym samym wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

VII. CENY, METODY PŁATNOŚCI, FAKTURY

 1. Ceny Produktów i Usług podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. W przypadku Produktów będących rzeczami ruchomymi cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

  Zamówienie:
 1. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 8.00 do 16.00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane w najbliższym Dniu Roboczym.
 2. Klient ma do dyspozycji kilka metod płatności – zależnych od rodzaju Oferty w serwisie (Produkt lub Usługa):
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Firmy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Przedstawiciela Firmy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś dostawa dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Firmy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Przedstawiciela Firmy informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś dostawa dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
  3. płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Przedstawiciela Firmy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od serwisów płatniczych t-pay lub PayPal płatności za zamówiony Produkt lub Usługę).
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Przedstawiciel Firmy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Osoby dokonujące zakupu produktów i usług firmy oświadczają, że wyrażają zgodęna przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.
 5. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT za zakupione usługi zobowiązane są zgłosić ten fakt do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym pieniądze wpłynęły na konto Firmy na maila: grandpagang1@gmail.com.
 6. W przypadku wystawionych faktur VAT zwrot należności uiszczonych na rzecz Firmy następuje po otrzymaniu przez Firmę podpisanej przez osobę, na której rzeczzwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT.

VIII. DOSTAWA

1. Koszty dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.

page8image1214495472
page8image1214495728
 1. Zakupione w Serwisie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub w przypadku Produktów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Klient może odebrać Produkt będący rzeczą ruchomą osobiście pod adresem: ul. Wieniawskiego 52/6, 43-100 Tychy po wcześniejszym umówieniu się.
 3. Na termin dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a. czas kompletowania Produktu wynosi 1 Dzień Roboczy. Wyjątek stanowią Produkty, których dostępność jest ograniczona. Klient zostaje wówczas poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przedłużonym czasie oczekiwania na zamówienie.

b. dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1 Dzień Roboczy (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
nie ponosi odpowiedzialności, za opóźnienia w dostawie związane z

5. Firma
niewywiązaniem się przez przewoźnika z dostawą Produktu na czas.

IX. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Zakupu PRODUKTU (nie dotyczy zakupionych e-booków) bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 7 dni Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin 7-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
 3. Przedstawiciel Firmy Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumentapotwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które podostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone zinnymi rzeczami;
 2. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
 4. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 5. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celówmieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 6. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Firmy.
 2. Firma niezwłocznie, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru:
  1. W przypadku Produktów: nie później niż w terminie 14 dni
 3. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiegoużył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności

od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Firma zaproponowała, że sama

odbierze rzecz od Klienta.

 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposóbdostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany dozwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Firma zgodziła sięponieść ten koszt.

X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącegoKonsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul. Wieniawskiego 52/6, 43-100 Tychy lub na adres poczty elektronicznej: grandpagang1@gmail.com.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres ul. Wieniawskiego 52/6, 43-100 Tychy.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Firma wezwie Klienta do jej uzupełnienia wniezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od datyotrzymania wezwania przez Klienta.
 7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-maillub w inny podany przez Klienta sposób.

XI. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może zgłaszać Firmie reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Wieniawskiego 52/6, 43-100 Tychy, lub na adres poczty elektronicznej: grandpagang1@gmail.com
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Firma wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
page11image1213797344
page11image1213797600

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.JakubBBaczek.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością MYWAYYY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801246, NIP: 6462978648, REGON: 384216410, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wieniawskiego 52/6, 43-100 Tychy, adres poczty elektronicznej (e-mail): mwendrenski@icloud.com . Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.grandpa.pl/grandpa1, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.grandpa.pl/grandpa1 stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Seminarium są i pozostają własnością Firmy lub Przedstawiciela, co oznacza, że w związku z udziałem Klienta w Seminarium żadne prawa własności intelektualnej nie będą przenoszone ani przypisywane Klientowi, lecz przysługują wyłącznie Firmie, Współpracownikom Firmy, Przedstawicielowi.
 4. Wszelkie Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi podczas Seminarium mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi w szczególności nie wolno powielać Materiałów oraz zbywać lub przekazywać Materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Firmy, Współpracowników Firmy lub Przedstawiciela osobom trzecim.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściweprzepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Serwisem, a Klientem będą rozstrzygane wpierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)

będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym

zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Firmą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Firmą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem udostępnianych danych osobowych jest spółka MYWAYYY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801246, NIP: 6462978648, REGON: 384216410, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wieniawskiego 52/6, 43-100 Tychy, adres poczty elektronicznej (e-mail): mwendrenski@icloud.com („Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.grandpa.pl/grandpa1 oraz powszechnie obowiązującym prawem, w celu wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem, w innych celach dopuszczalnych przez prawo oraz w celach odnośnie których Klient wyraził wyraźną, dobrowolną zgodę. Klientowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Polityka Prywatności jest łatwo dostępna w Serwisie przez 24h przez 7 dni w tygodniu.

XV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

page13image1213321376
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.